امازینگ / تبدیل تاریخ | تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و شمسی به میلادی

تبدیل تاریخ | تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و شمسی به میلادی

تبدیل تاریخ , تبدیل تاریخ میلای به شمسی , تبدیل تاریخ شمسی به میلادی , تبدیل تاریخ تولد به میلادی , تبدیل تاریخ شمسی

تبدیل تاریخ | تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و شمسی به میلادی

با استفاده از تبدیل کننده زیر شما می توانید به راحتی هر تاریخ میلادی را به شمسی و یا هر تاریخ شمسی رو به میلادی تبدیل کنید. برای این کار تیک گزینه تبدیل میلادی به شمسی و یا تبدیل شمسی به میلادی رو بزنید و با تنظیم تاریخ مورد نظر نتیجه را بصوت دقیق مشاهده کنید.

………………………..

تبدیل تاریخ آنلاین


تطبیق ماه‌ های میلادی با تقویم هجری شمسی

بر اساس جدول زیر دامنه ماه‌ های میلادی با روزهای تقویم هجری شمسی

به طور نسبی و غالب تطبیق داده می‌ شود.

(در بعضی از سال‌ ها یک روز تفاوت یا جایجایی در این تبدیل وجود دارد)

……….
 ماه میلادی………  ………  از تاریخ………………   تا تاریخ….
۱ ژانویه = ۱۱ دی ۱۱ بهمن
۲ فوریه = ۱۲ بهمن ۹ اسفند
۳ مارس = ۱۰ اسفند ۱۱ فروردین
۴ آوریل = ۱۲ فروردین ۱۰ اردیبهشت
۵ مه = ۱۱ اردیبهشت ۱۰ خرداد
۶ ژوئن = ۱۱ خرداد ۹ تیر
۷ ژوئیه = ۱۰ تیر ۹ مرداد
۸ اوت = ۱۰ مرداد ۹ شهریور
۹ سپتامبر = ۱۰ شهریور ۸ مهر
۱۰ اکتبر = ۹ مهر ۹ آبان
۱۱ نوامبر = ۱۰ آبان ۹ آذر
۱۲ دسامبر = ۱۰ آذر ۱۰ دی

.

.

.

تبدیل تاریخ آنلاین | تبدیل تاریخ تولد شمسی به میلادی و میلادی به شمسی


راهکار دیگر برای تبدیل تاریخ

باید دقت داشت که روزهای ماه های شمسی و میلادی درتمام سال ها یکسان است و تغییر نمی کند. مثلا شروع ژانویه برابر ۱۱ دی و اول فروردین مطابق ۲۱ مارس است, لذا با استفاده از هر تقویمی می توان مطابقت روزهای ماه های شمسی و میلادی از هر سال را پیدا کرد.

الف – تبدیل تاریخ هجری شمسی به میلادی

برای تبدیل سال شمسی به میلادی چنانچه روز موردنظر بین اول فروردین تا ۱۱ دی باشد عدد ۶۲۱ و اگر روز موردنظر بین۱۱ دی تا آخر اسفند باشد عدد ۶۲۲ رابه سال شمسی می افزاییم تا سال میلادی به دست آید.

مثلا برای این که بدانیم ۱۵ خرداد (که همیشه برابر ۵ ژوئن است) از سال ۱۳۴۲ و ۲۲ بهمن (۱۱ فوریه) سال ۱۳۵۷ هجری شمسی مطابق چه سال میلادی است اینگونه محاسبه می کنیم.

میلادی ۱۹۶۳= ۶۲۱ + ۱۳۴۲

میلادی ۱۹۷۹= ۶۲۲ + ۱۳۵۷

ب – تبدیل تاریخ میلادی به هجری شمسی

چنانچه روز مورد نظر بین اول ژانویه تا ۲۱ مارس باشد، عدد ۶۲۲ و اگر روز مطلوب بین ۲۲ مارس تا آخر دسامبر باشد عدد ۶۲۱ را از سال میلادی کسر می کنیم.

مثال ۱:

۲۶ ژانویه (۶ بهمن) ۱۹۷۸ میلادی (روز امضای پیمان ننگین کمپ دیوید) مطابق چه سال هجری شمسی است؟

پاسخ این است

هجری شمسی ۱۳۵۶ = ۶۲۲ – ۱۹۷۸

مثال ۲:

۶ آگوست (۱۵ مرداد) ۱۹۴۵ میلادی (روز بمباران اتمی هیروشیما) مطابق چه سال هجری شمسی است؟

هجری شمسی ۱۳۲۴ = ۶۲۱ – ۱۹۴۵

روش تبدیل سال قمری به سال شمسی و بالعکس

هر سال قمری تقریبا ۱۰ روز و ۲۱ ساعت از سال شمسی کوتاهتر است در نتیجه بر مبنای محاسبه سال قمری، از مبدا تاریخ اسلام یعنی هجرت حضرت رسول اکرم (ص) تاکنون در مقایسه با سال شمسی ۴۱ سال بیشتر گذشته است و به تعبیر دیگر هر ۳۳ سال شمسی، ۳۴ سال قمری است. بنابراین برای تبدیل سال قمری به سال شمسی و بالعکس از اعداد ۳۳ و ۳۴ به روش زیر استفاده می شود.

۱۴۱۴ = ۴۱+۱۳۷۳

۱۳۷۳ = ۴۱- ۱۴۱۴


تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و میلادی به شمسی

تقویم میلادی بعنوان یک تقویم بین المللی دربسیاری ازکشورهای جهان مبنای تاریخ رسمی میباشد. تاریخ شمسی یا تقویم جلالی نیزدرکشورهای ایران و افغانستان رسمیت داشته و مبنا قرار گرفته.جهت تبدیل تاریخ شمسی به میلادی پس ازانتخاب گزینه مربوطه ازمنوی بالای صفحه، سال و ماه و روز تاریخ شمسی راوارد نماییدتا پس ازفشار دادن دکمه تبدیل ، نتیجه تبدیل تاریخ شمسی به میلادی و قمری بصورت آنلاین نمایش داده شود.اگر سال میلادی کبیسه نباشد ماه February دارای ۲۸ روز و درصورت کبیسه بودن سال ماه ۲۹ روز خواهد داشت.

درهر مبدل تاریخ برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی درقدم نخست باید تعداد روزهای سپری شده ازمبدا تاریخ شمسی تااکنون رابدست آورد و بااینکه سال خورشیدی ۳۶۵ روز داردوهر ۴ و یا ۵ سال یک سال کبیسه داریم یافتن فاصله ازمبدا تاریخ شمسی مشکل نخواهد بود.درمرحله بعدی اختلاف ابتدای تاریخ شمسی و میلادی ازیکدیگربه عددیکه درگام نخست بدست آمده اضافه میشود.اختلاف ابتدای تاریخ شمسی نسبت به میلادی برابراست با۲۲۶۸۹۹ روز.

درقدم سوم تبدیل تاریخ شمسی به میلادی باید سال میلادی رابدست آورد. بدین منظورمیتوان ازروی روز تاریخ شمسی ، عدد ۶۲۱یا۶۲۲ رابه سال شمسی اضافه نمودتا سال میلادی متناظر بدست آید.ازاول فروردین تا۱۰ دی عدد ۶۲۱ واز۱۱ دی تاآخر سال شمسی عدد ۶۲۲ اضافه میگردد. چنانچه سال شمسی واردشده کبیسه باشد روز ۱۰ دی به۱۱ام و ۱۱ دی به۱۲ام تغییر مییابد.

درگام چهارم باید تعیین شود تاریخی که قراراست تبدیل شود چندمین روز سال میلادی بوده. باکسرتعداد سالهای کبیسه و روزهای مرتبط باسالهای میلادی قبل ازسالیکه در گام سوم بدست آوردیم ازعددیکه درمرحله دوم بدست آوردیم مشخص میشودکه تاریخ تبدیلی مورد نظر چندمین روز سال میلادی بوده.

بایافتن اینکه تاریخ مورد محاسبه چندمین روز سال میلادیست میتوان تعیین ماه و روز آنرا برمبنای ترتیب ماههای میلادی و تعداد روزهای آن بسادگی انجام داد. بدین ترتیب تاریخ شمسی به میلادی تبدیل و مبدل تاریخ تولد و سن کامل میگردد.

روش تبدیل تاریخ میلادی به شمسی نیز مشابه شیوه بکار رفته در مبدل تاریخ شمسی به میلادی میباشدبااین تفاوت که درقدم نخست تعداد روزهای سپری شده میلادی ازابتداتا تاریخ مورد نظر محاسبه و سپس باکم کردن تعداد سالهای کبیسه میلادی و همچنین کم کردن اختلاف تاریخ میلادی و شمسی (۲۲۶۸۹۹ روز) ازروزهای سپری شده میلادی، عددی حاصل میشودکه نمایش دهنده تعداد روزها ازاول تاریخ شمسی تاروز مورد نظراست.

باکم کردن عدد ۶۲۱ ویا ۶۲۲ ازسال میلادی متناسب باتاریخ واردشده، سال شمسی تبدیل یافته حاصل خواهدشد. حال برای تعیین روز و ماه شمسی راه همواراست و براحتی میتوان مانند روش تبدیل شمسی به میلادی اینکارراانجام داد. بدین ترتیب بامشخص شدن روز و ماه ، تبدیل تاریخ میلادی به شمسی نیزکامل میشود.

توجه داشته باشید ابزار تبدیل تاریخ آنلاین این صفحه بسیار دقیق بوده و تمام تصحیحات مربوط به سالهای مختلف تقویم شمسی و قمری و میلادی رالحاظ نموده ولذا درکابرد آن هیچ محدودیت زمانی وجود ندارد و ازابتدای تاریخ تاقرنها و هزاره های آینده قابل استفاده میباشد.

تبدیل تاریخ شمسی به قمری و قمری به شمسی

تقویم قمری ، تقویم مذهبی مسلمانان محسوب میشودو نقش کلیدی درآیینهای مذهبی آنان دارد. روزها و ایام سال و ماه تاریخ قمری براساس چرخش ماه دور زمین تعیین میشوند. طول یکسال قمری ۳۵۴یا۳۵۵ روز دارد وهر ماه قمری معادل ۲۹یا۳۰ روزاست. درشکل رسمی تقویم قمری یکنواخت درجهان معروفست و ماههای فرد ۳۰ روزه و ماههای زوج ۲۹ روزه هستند و اگر سال قمری کبیسه باشد ماه دوازدهم ۳۰ روزه لحاظ میگردد. سالهای کبیسه تقویم قمری بافاصله ۲یا۳ سال از یکدیگر هستند و دریک دوره ۳۰ ساله ۱۱ سال کبیسه قمری وجوددارد. درتعیین سالهای کبیسه درهردوره ۳۰ ساله روشهای متنوعی وجود دارد مثل روش عمومی، بیرشک، حبش مروزی. تبدیل تاریخ آنلاین شمسی به قمری دراین صفحه براساس تقویم قمری یکنواخت و شیوه کبیسه گیری رایج، خواهدبود.مبدا و سرآغاز سال تقویم هجری قمری هجرت پیامبر اسلام درسال ۶۲۲ میلادی بوده و آغازاین تقویم درروز جمعه اول محرم سال یکم هجری قمری و معادل روز ۱۹th ماه July سال ۶۲۲ میلادی جدید(گریگوری) و برابربا ۲۷ تیر سال اول هجری شمسی میباشد.این تاریخ در تقویم میلادی قدیم یا یولیانی (دیگر مرسوم نیست) مصادف روز ۱۶th ماه July سال ۶۲۲ ژولیانی میباشد.

مبنای تبدیل تاریخ شمسی به قمری مانند روشی است که برای تبدیل تاریخ شمسی به میلادی ذکر شد و فقط نحوه کبیسه گیری نیاز بدقت دارد، چراکه دریک دوره ۳۰ ساله وبافاصله های متغیر قرار دارد و کار تبدیل کمی دشواراست. درکنار تبدیل تاریخ شمسی و قمری به یکدیگر، تاریخ میلادی معادل نیزمشخص میشود.

توجه داشته باشید تاریخ قمری تبدیلی ممکنست دربرخی موارد و حداکثر ۱روز و در موارد نادر ۲روزبا تقویم جاری آن سال متفاوت باشدواین تفاوت ناشی از۳۰یا۲۹ روزه گرفتن ماه یاسیستم کبیسه گیری متفاوتست. مبدل تاریخ آنلاین شمسی میلادی قمری رامیتوان درمواردی مثل تبدیل تاریخ تولد و سن ویا قرارداد و اتفاقات تاریخی گذشته وآینده و …. بدون هیچگونه محدودیت استفاده نمود.

تبدیل تاریخ آنلاین, تبدیل تاریخ میلای به شمسی , تبدیل تاریخ شمسی به میلادی , تبدیل تاریخ تولد به میلادی , تبدیل تاریخ شمسی

تبدیل تاریخ میلادی به شمسی | تبدیل تاریخ شمسی به میلادی